กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
โครงสร้าง กอ.รมน.
หน้าที่และอำนาจของ กอ.รมน.
กอ.รมน. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 • (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคระรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 • (๒) อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น
 • (๓) อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม (๒) ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนวกด้วยก็ได้
 • (๔) เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม
 • (๕) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
หน่วยงาน กอ.รมน.
 • สำนักงานเลขานุการ   หน้าที่และอำนาจ
 • สำนักตรวจสอบภายใน   หน้าที่และอำนาจ  website
 • สำนักพัฒนาระบบบริหาร   หน้าที่และอำนาจ
 • สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (สกส.กอ.รมน.) หน้าที่และอำนาจ
 • สำนักจเร (สจร.กอ.รมน.)  หน้าที่และอำนาจ    website
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (สนย.กอ.รมน.)  หน้าที่และอำนาจ  website
 • สำนักการข่าว (สขว.กอ.รมน.)  หน้าที่และอำนาจ  website
 • สำนักงานกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.กอ.รมน.)  หน้าที่และอำนาจ  website  facebook
 • สำนักบริหารงานบุคคล (สบค.กอ.รมน.)  หน้าที่และอำนาจ  website  facebook
 • สำนักส่งกำลังบำรุง (สกบ.กอ.รมน.) หน้าที่และอำนาจ website
 • สำนักงบประมาณและการเงิน (สปง.กอ.รมน.) หน้าที่และอำนาจ website
 • สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  หน้าที่และอำนาจ  website
 • ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง (ศดม.กอ.รมน.) หน้าที่และอำนาจ
 • ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง (ศศว.กอ.รมน.) หน้าที่และอำนาจ    website
 • ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 (ศปป.1 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ  website
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ศปป.2 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม website
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ  website facebook
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร  website
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ศปป.5 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่  website
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  หน้าที่และอำนาจ
  • กอ.รมน.ภาค 1  website   facebook
   • กอ.รมน.ภาค 1 ส่วนแยก 1  facebook
   • กอ.รมน.ภาค 1 ส่วนแยก 2  website
   • กอ.รมน.ภาค 1 ส่วนแยก 3  website   facebook
  • กอ.รมน.ภาค 2  website
   • กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1  website
   • กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2
  • กอ.รมน.ภาค 3  website  facebook
   • กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 1  website  facebook
   • กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 2  website
  • กอ.รมน.ภาค 4  website
   • กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า  website
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด/กทม.  หน้าที่และอำนาจ
  • กอ.รมน. กรุงเทพมหานคร  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดกระบี่  website
  • กอ.รมน. จังหวัดกาญจนบุรี  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดกาฬสินธุ์  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดกำแพงเพชร  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น  website 
  • กอ.รมน. จังหวัดจันทบุรี  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทรา  website
  • กอ.รมน. จังหวัดชลบุรี  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดชัยนาท  website
  • กอ.รมน. จังหวัดชัยภูมิ  website
  • กอ.รมน. จังหวัดชุมพร  website
  • กอ.รมน. จังหวัดเชียงราย  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดตรัง  website
  • กอ.รมน. จังหวัดตราด  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดตาก  website
  • กอ.รมน. จังหวัดนครนายก  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดนครปฐม  website
  • กอ.รมน. จังหวัดนครพนม  website
  • กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา   website
  • กอ.รมน. จังหวัดนครศรีธรรมราช  website
  • กอ.รมน. จังหวัดนครสวรรค์  website
  • กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี  website  facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดนราธิวาส  website
  • กอ.รมน. จังหวัดน่าน  website
  • กอ.รมน. จังหวัดบึงกาฬ  website
  • กอ.รมน. จังหวัดบุรีรัมย์  website
  • กอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  website
  • กอ.รมน. จังหวัดปราจีนบุรี  website   facebook
  • กอ.รมน. จังหวัดปัตตานี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  website
  • กอ.รมน. จังหวัดพะเยา  website
  • กอ.รมน. จังหวัดพังงา  website
  • กอ.รมน. จังหวัดพัทลุง  website
  • กอ.รมน. จังหวัดพิจิตร  website
  • กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก  website
  • กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์  website
  • กอ.รมน. จังหวัดแพร่  website
  • กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต  website
  • กอ.รมน. จังหวัดมหาสารคาม  website
  • กอ.รมน. จังหวัดมุกดาหาร  website
  • กอ.รมน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  website
  • กอ.รมน. จังหวัดยโสธร  website
  • กอ.รมน. จังหวัดยะลา  website
  • กอ.รมน. จังหวัดร้อยเอ็ด  website
  • กอ.รมน. จังหวัดระนอง  website
  • กอ.รมน. จังหวัดระยอง  website
  • กอ.รมน. จังหวัดราชบุรี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดลพบุรี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดลำปาง  website
  • กอ.รมน. จังหวัดลำพูน  website
  • กอ.รมน. จังหวัดเลย  website
  • กอ.รมน. จังหวัดศรีสะเกษ  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสกลนคร  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสงขลา  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสตูล  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสมุทรสงคราม  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสมุทรสาคร  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสระแก้ว  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสระบุรี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสิงห์บุรี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสุโขทัย  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์  website
  • กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย  website
  • กอ.รมน. จังหวัดหนองบัวลำภู  website
  • กอ.รมน. จังหวัดอ่างทอง  website
  • กอ.รมน. จังหวัดอำนาจเจริญ  website
  • กอ.รมน. จังหวัดอุดรธานี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดอุตรดิตถ์  website
  • กอ.รมน. จังหวัดอุทัยธานี  website
  • กอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานี  website
Top