กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13    

-  รายชื่่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13 

 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13   (ระหว่างวันที่ 2 – 20 พฤษภาคม 2565)       

1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่าย ความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13
2. ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13
3. แผ่นพับ พคบ.13


 

ประกาศรับสมัครข้าราชการ
สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ. ครั้งที่ 2 /2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ. ครั้งที่ 1 /2565
 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ. ครั้งที่ 3 /2564
 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ. ครั้งที่ 2 /2564
 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ทบ. ครั้งที่ 1 /2564
Top