กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะ

Top