กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การพัฒนาระบบราชการ
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2563
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ นขต.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2563
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2562
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ นขต.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2562
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2561
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานการประเมินส่วนราชการ
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.กอ.รมน. ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน
 • รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2561) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561
 • รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปี 2561
 • รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.กอ.รมน. ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน
 • รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบ ประมาณ 2561
  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ประจําเดือน มีนาคม 2561
 • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ประจําเดือน ธันวาคม 2560
 • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560
  เอกสารการพัฒนาระบบราชการ กอ.รมน.
 • กรอบแนวทางพัฒนาบุคลากร 61-64
 • โครงการและการส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
 • ผลการเข้ารับการฝึกอบรม
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน
 • คู่มือการตรวจสอบในระบบ GFMIS
  เอกสารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการหรือจังหวัด และองค์การมหาชน เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วมประจำปี พ.ศ. 2560
 • รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2561
 • หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561
 • แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
  โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (Self Certified FL ฉบับที่ 2)
  ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑
 • ผลการพิจารณาการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
 • รายงานการข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
  ผลงานนวัตกรรม กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๑ (Best Practic)
 • กำปงตักวา
 • อาสาญาลันนันบารูจิตอาสาภาคประชาชน
การตรวจสอบภายใน
  ข่าวสารการตรวจสอบภายใน
 • บทบาทการตรวจสอบภายในกับยุค 4.0
  แนวทางการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
 • บทบาทการตรวจสอบภายในกับยุค 4.0
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563
 • กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กอ.รมน.
  กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 • กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 • สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 • สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)
  ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ กอ.รมน.
 • ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ กอ.รมน.
ต้นทุนผลผลิต
  รายงานต้นทุนผลผลิต กอ.รมน. ปี ๖๑
 • ตารางที่ 7 กิจกรรมย่อย
 • ตารางที่ 8 กิจกรรมหลัก
 • ตารางที่ 9 ผลผลิตย่อย
 • ตารางที่ 10 ผลผลิตหลัก
 • ตารางที่ 11 ต้นทุนทางตรง
 • ตารางที่ 12 ต้นทุนทางอ้อม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • รายงานประจำเดือน นขต.ส่วนกลาง เดือน ม.ค.63
 • รายงานประจำเดือน นขต.ส่วนกลาง เดือน ก.พ.63
 • รายงานประจำเดือน นขต.ส่วนกลาง เดือน มี.ค.63
 • รายงานประจำเดือน นขต.ส่วนกลาง เดือน เม.ย.63
 • ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
  ตัวอย่างการเขียนโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
 • แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จ.ชัยภูมิ
การจัดการองค์ความรู้
  แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
  กิจกรรมการจัดการความรู้ กอ.รมน.
 • รายงานการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน.
 • บทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ
 • แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
 • แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
 • คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานโฆษก
 • การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการศึกษาวิจัยการวางระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ
  กระบวนการสนับสนุน/กระบวนการบริหารจัดการ กอ.รมน.เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพ
 • คู่มือการตรวจสอบในระบบ GFMIS
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน
  ข้อมูลสื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสายงานด้านกำลังพลของ กอ.รมน.
 • การส่งข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ
 • การรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณของ กอ.รมน.
 • การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 • การพิจารณาบำเหน็จข้าราชการทหาร ตำรวจ และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน.
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

 

  ข้อมูลติดต่อ
 • สำนักงานเลขาธิการกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-4401
  E-mail : [email protected]
  วิสัยทัศน์ด้าน ICT กอ.รมน.
 • กอ.รมน. เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน
  พันธกิจด้าน ICT กอ.รมน.
 • พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยในการอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการ บูรณาการ สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
 • พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 • พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ แบบทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี
  ยุทธศาสตร์ด้าน ICT กอ.รมน.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของ กอ.รมน.

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาครัฐ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย มีความเชื่อมโยงระบบต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนผู้บริหารระดับกลางและสูง ในการวิเคราะห์ วางแผน

บริหารจัดการและการตัดสินใจ

มาตรการ 1.1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนงานสำนักงานส่วนกลาง

มาตรการ 1.2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับสนับสนุนผู้บริหารระดับกลางและสูง

มาตรการ 1.3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนพันธกิจหลักของ กอ.รมน.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและสร้างมาตรฐานข้อมูล เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน กอ.รมน. โดยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกันอย่างถูกต้อง ทันสมัย และมีความปลอดภัยที่ดี

มาตรการ 2.1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Portal)

มาตรการ 2.2 : การพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล

เป้าประสงค์ : เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้สามารถรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศในการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจในระดับที่ยอมรับได้

มาตรการ 3.1 : การพัฒนาเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรการ 3.2 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ : พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

มาตรการ 4.1 : การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร

มาตรการ 4.2 : การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

Top