กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565

1. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ  ITA
3. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ
  3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565
4. คำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ITA
5. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
  5.1 รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 
  5.2 รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 

6. ขออนุมัติจัดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ ศปท.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2565
7. สรุปผลการจัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ ศปท.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2565
8. กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การป้องกันการทุจริต 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

1. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ  ITA
3. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ
  3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 
  3.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 
  3.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564
4. คำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ITA
5. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
  5.1 รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 
  5.2 รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 
  5.3 รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 
  5.4 รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 
6. ขออนุมัติการจัดการอบรมเสริมทักษะความรู้การปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2564
7. สรุปผลการจัดการอบรมเสริมทักษะความรู้ในการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2564
8. กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การป้องกันการทุจริต 2564

 

 

Top