กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. คะแนนภาพรวม ITA กอ.รมน. จาก ป.ป.ุช 64
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. อนุมัติแผนการปฏิบัติงานการประเมินฯ ITA 2565
4. แผนการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. คะแนนภาพรวม ITA กอ.รมน. จาก ป.ป.ช
2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 63
3. รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2563
4. อนุมัติแผนการปฏิบัติงานการประเมินฯ ITA 2564
5. ตารางแผนปฏิบัติงาน ITA ปี 64

Top