กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตของ กอ.รมน. ประจำปี งบประมาณ 2564

1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ปี 64 
2. รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 64    

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ปี 63 รอบ 6 เดือน
2. รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 63

Top