กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            กอ.รมน. มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรมอย่างเหมาะสม ภายใต้คำขวัญค่านิยมของ กอ.รมน. “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี” 
            กอ.รมน.มีการเสริมสร้างโดยเข้าร่วมหนึ่งในโครงการองค์กรคุณธรรม โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” และยึดหลักคุณธรรม 4 ด้าน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งมีผลงานสำคัญดังนี้ 
1. การรายงานผลการดำเนินงานการเป็นองค์กรคุณธรรมประจำเดือน  (ตัวอย่าง)
2. กอ.รมน.ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติซึ่ง มีผลการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ในระดับคุณธรรม

3. พยาบาลนอกสายงาน สังกัด กอ.รมน. เป็นพยาบาลจิตอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชน ณ รพ.พระมงกุฏเกล้า และ สถานีกลางบางซื่อ

 

Top