กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565

1. ตารางกำหนดการแผนบริหารความเสี่ยง 2565

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564

1. ตารางกำหนดการแผนบริหารความเสี่ยง 2564

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

Top