กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 2564
2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

Top