กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

1. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 2565
2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

1. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 2564
2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

Top