กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

1.  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต

2. การประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy 

    -  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ผอ.รมน.(เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติการดำเนินการ การงดรับ งดให้ ของกำนัลทุกชนิด ของเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กอ.รมน. โดย สจร.กอ.รมน. ดำเนินการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) 


3. กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ ศปท.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2565

Top