กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการสะท้อนภาพรวมผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายใน กอ.รมน. ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งออก 2 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. หน้า 1 ประกอบด้วย 
   1.1 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ 
   1.2 โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการของ สบค.กอ.รมน. 
   1.3 แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. พ.ศ. 2562-2564 
   1.4 การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน.
2. ส่วนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กอ.รมน. หน้า 7 ทั้งข้าราชการช่วยราชการ, ข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. พนักงานราชการและลูกจ้าง กอ.รมน. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และตรงตามภารกิจที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโครงการต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมตามแผนพัฒนาฯ ของ กอ.รมน. และหน่วยราชการอื่นจัดขึ้น จำนวน  11 โครงการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 696 คน และงดจัดอบรมสัมมนา จำนวน 9 โครงการ เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย
   2.1 สรุปโครงการสำคัญทางด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2563
   2.2 สรุปการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ กอ.รมน. ในรอบปีงบประมาณ 2563
   2.3 การรักษาบุคลากร

Top