กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
           กอ.รมน. เป็นส่วนราชการที่มีรูปแบบเฉพาะและมีความหลากหลายของประเภทบุคลากร ซึ่งมีทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และมากกว่าร้อยละ 99 เป็นข้าราชการช่วยราชการ ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้ต่าง ๆ จะอ้างอิงระเบียบปฏิบัติของหน่วยต้นสังกัดตามประเภทบุคลากรดังที่กล่าวมา ไม่ว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางรับราชการ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและการให้คุณให้โทษ ดังนี้
Øประเภทข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. และพนักงานราชการ ใช้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25511 โดยอนุโลมเพื่อการบริหารและการพัฒนา และมีแนวทางการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.ซึ่งได้กำหนดให้ มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. (ก.พ.กอ.รมน.) และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.3 และ มีหลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น4       
Øประเภทข้าราชการทหาร ปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการใน กอ.รมน.5 และ มีการซักซ้อมความเข้าใจในการออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน.6 ทุกปี สำหรับ ทบ. มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบของ สง.ปรมน.ทบ.7 รวมถึงการบริหารและการพัฒนาโดยมีคู่มือนายทหารสัญญาบัตร8 แบบธรรมเนียมทหาร9 และระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลกองทัพบก10 ภายใต้กรอบ การอนุมัติ อฉก.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)11
Øประเภทข้าราชการตำรวจ ใช้ ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยการปฏิบัติการบรรจุกำลังพลในอัตรากำลังพลพิเศษของ กอ.รมน. ฝากสำนักตำรวจแห่งชาติ12

หมายเหตุ 

Øข้าราชการช่วยราชการ ทบ. ที่บรรจุประจำ สง.ปรมน.ทบ. นั้น กอ.รมน. จะมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยอ้างอิงตามระเบียบปฏิบัติการศึกษาของ ทบ.
Øข้าราชการช่วยราชการสังกัดอื่น ๆ จะต้องส่งข้าราชการกลับหน่วยต้นสังกัด เพื่อเข้าสู่ระบบแนวทางการพัฒนาของหน่วย


 

 

 

     


 

    

 

Top