กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กอ.รมน. ได้มีการจัดทำแผนงานด้านบุคลากร แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีสถานการณ์ปกติ : จัดทำแผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64 และปี 65
2. กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน : จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานทั้ง ณ ที่ตั้งและนอกสถานที่ทำงาน (Work from home)
รวมทั้งได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ กอ.รมน. ตามขั้นตอน (4 ขั้นตอน) ดังนี้
1. ขั้นการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
    1.1 สำหรับข้าราชการช่วยราชการ : มีการดำเนินงานภายใต้กรอบ การจัดอัตราเฉพาะกิจประจำปี ซึ่งมีเส้นทางความก้าวหน้าขึ้นตรงกับหน่วยต้นสังกัดของบุคลากร  สำหรับบุคลากรที่สังกัด สง.ปรมน.ทบ. นั้น จะได้รับจัดสรรโควตาเพื่อเลื่อนฐานะข้าราชการ ทบ. เช่น การจัดสรรโควตาเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยการสอบคัดเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. เลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นต้น ทั้งนี้ กอ.รมน. ได้มีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามหลักแนวทางรับราชการ เช่น การเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาหลักสูตรระดับนายสิบชั้นต้นและระดับนายสิบอาวุโส และการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าสารบรรณ รุ่นที่ 41 เป็นต้น 
    1.2 สำหรับข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. และพนักงานราชการ : มีการดำเนินงานตามแผนจัดหาและบรรจุข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ปี 61-64 เตรียมแผนจัดหาฯ ปี 65-68  และเตรียมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กอ.รมน. ปี 61-77 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรจุบุคลากร และมีแผนผังการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า โดยอ้างอิงจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากร เช่น อนุมัติแนวทางแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโสของ กอ.รมน.  และการสอบคัดเลือกพนักงานราชการของ กอ.รมน. เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน เป็นต้น
2. ขั้นการพัฒนาบุคลากร ได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงตามนโยบายของ กอ.รมน. และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จึงมีการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนี้
     2.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. บรรจุใหม่ในรูปแบบออนไลน์  ทั้งนี้ในกรณีของผู้มาปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษาได้จากคู่มือปฏิบัติงาน และ องค์ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติพื้นฐานของ กอ.รมน. ที่เผยแพร่บน Website และ Youtube (ตาม Link คู่มือปฏิบัติงาน และ องค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่)
     2.2 การเรียนรู้ผ่านการอบรม/สัมมนา/หลักสูตร  ตามแผนการอบรม/สัมมนาที่ กอ.รมน. จัดขึ้น และการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมด้านรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง และ หลักสูตรนักบริหารจัดการด้านความมั่นคง ฯลฯ
     2.3 การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษากับหน่วยงานภายนอก เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าสารบรรณ รุ่นที่ 41 รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากร ปี 2564 การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี และการอบรมความรู้ให้แก่กำลังพลเหล่าแพทย์ (พยาบาล) นอกสายงาน ฯลฯ
     2.4 การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กอ.รมน. เข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 จึงเว้นโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมและลดความเสี่ยง
3. ขั้นการรักษาไว้และการจูงใจ จะมุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิต โดยมีการสำรวจความต้องการของบุคลากร และจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. ปี 64-65 มีการวิเคราะห์ถอดบทเรียน (หน้า 2) และสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผน (หน้า 19) มีการวิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อปรับแผนทุกปี ให้สอดรับกับความต้องการของบุคลากร และมีการเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ได้แก่ แนวทางพิจารณาบำเหน็จประจำปีของ กอ.รมน. การเสริมขวัญกำลังใจ กิจกรรมสร้างความขวัญกำลังใจ (ตัวอย่าง) และการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงสิทธิและสวัสดิการพิเศษที่ได้รับเพิ่มเติมจากหน่วยงานทั่วไปตามคู่มือสิทธิกำลังพลของผู้ที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน. และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าให้บุคลากร  เช่น  มีการจัดสรรโควตาเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร  การอนุมัติแนวทางแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโสของ กอ.รมน. และจัดสรรโควตาให้แก่พนักงานราชการ สังกัด กอ.รมน. สมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เป็นต้น สำหรับการพิจารณาบำเหน็จประจำปีจะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางพิจารณาบำเหน็จประจำปี กอ.รมน  โดยนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาและประกาศผลผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบ ทั่วกัน (ตัวอย่าง)
4. ขั้นการใช้ประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา กอ.รมน. ทุกระดับจะปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีข้าราชการทหารและตำรวจให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของข้าราชการตามเหล่าทัพ  และสำหรับข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการให้เป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งข้อมูลบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ทุกระดับจะถูกจัดเก็บไว้บนระบบจัดเก็บข้อมูลกำลังพล ทั้งหมด นอกจากนี้ผู้บริหารของหน่วยมีการพบปะบุคลากร ทุกระดับทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อรับฟังปัญหาและกำกับติดตามการดำเนินการของหน่วย รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถอดบทเรียน (หน้า 2) และสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ (หน้า 11) และนำมาวิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อปรับแผนงานและปรับปรุงแนวทางในการแก้ไขทุกปี

                                                                                                                                             Update เมื่อ ก.พ.2565
Top