กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

      กอ.รมน. มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรมอย่างเหมาะสม ภายใต้คำขวัญ ค่านิยมของ กอ.รมน. “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี” ซึ่งการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร กอ.รมน. จะอยู่ภายใต้ การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจและอัตรากำลังของ กอ.รมน.

Top