กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินกันเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย)
3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 

 

 

Top