กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566

1. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ตุลาคม 2565

2. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน พฤศจิกายน 2565

3. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ธันวาคม 2565 

4. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน มกราคม 2566

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565

1. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ตุลาคม 2564

2. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน พฤศจิกายน 2564

3. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ธันวาคม 2564

4. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน มกราคม 2565

5. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565

6. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน มีนาคม 2565

7. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน เมษายน 2565

8. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน พฤษภาคม 2565

9. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน มิถุนายน 2565

10. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน กรกฎาคม 2565

11. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน สิงหาคม 2565

12. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน กันยายน 2565

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564

1. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ตุลาคม 2563

2. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน พฤศจิกายน 2563

3. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน ธันวาคม 2563

4. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน มกราคม 2564

5. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564

6. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน มีนาคม 2564

7. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน เมษายน 2564

8. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน พฤษภาคม 2564

9. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน มิถุนายน 2564

10. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน กรกฎาคม 2564

11. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน สิงหาคม 2564

12. สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน กันยายน 2564

Top