กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

           1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สกบ.กอ.รมน. ประจำงบประมาณ 2565

          2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สกบ.กอ.รมน. ประจำงบประมาณ 2564

Top