กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
 •  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2418491
  โทรสาร : 02-6687102
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [email protected]
 •    
  พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2418491
  โทรสาร : 02-6687102
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [email protected]
 •     
  พลเอก อุกฤษฎ์  บุญตานนท์
  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : DCIO)
  โทรศัพท์ : 02-2411050
  โทรสาร : 02-2411050
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [email protected]
Top