กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2418491
  โทรสาร : 02-6687102
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [email protected]
 • พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2418491
  โทรสาร : 02-6687102
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [email protected]
 • พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
  ที่ปรึกษากองอำนวยการ
  รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2977731
  โทรสาร : 02-2977731
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [email protected]
 •  
 • พลเอก ธรรมนูญ วิถี
  ที่ปรึกษากองอำนวยการ
  รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  โทรศัพท์ : 02-2802443
  โทรสาร : 02-2802443
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [email protected]
 • พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
  โทรศัพท์ : 02-2411050
  โทรสาร : 02-2411050
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [email protected]
Top