กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565


   1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ( ณ สิ้นไตรมาส 2 )
       1.1 สรุปสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
       1.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
       1.3 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

   1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ( ณ สิ้นไตรมาส 1)
       1.1 สรุปสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
       1.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
       1.3 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
   2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ( ณ สิ้นไตรมาส 2)
       2.1 สรุปสถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
       2.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
       2.3 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

Top