กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

    1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
    2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
    3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2564

Top