กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. ด้านงานจเร
     - คู่มือการปฏิบัติราชการ
 2. ด้านการตรวจสอบภายใน
     - คู่มือ หลักเกณฑ์ การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS กค0402.2_ว34_ลงวันที่_15_มีนาคม_2565
     - คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment
     - คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
     - คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
     - คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบเงินยืมในงบประมาณ
     - คู่มือการเรียกรายงานเพื่อการตรวจสอบภายในระบบ GFMIS
     - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน
 3. ด้านการพัฒนาระบบราชการ
     - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำคำรับรองและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
 4. ด้านงานบุคลากร
     4.1 คู่มือการปฏิบัติงาน กมส.สบค.กอ.รมน. พ.ศ. 2561
     4.2 คู่มือการปฏิบัติงาน ฝธก.สบค.กอ.รมน. 2561
     4.3 คู่มือการปฏิบัติงาน สก.สบค.กอ.รมน. 2561
     4.4 คู่มือการปฏิบัติงาน จก.สบค.กอ.รมน. 2561
  5. ด้านงานข่าว
      - คู่มือการปฏิบัติงาน "การผลิตข่าวสารเป็นข่าวกรอง" ประจำปีงบประมาณ 2559
  6. ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง
      - คู่มือกระบวนการจัดหาพัสดุ
  7. ด้านกิจการมวลชนและสารนิเทศ
      - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลมวลชน สมท.กอ.รมน.
  8. ด้านงบประมาณ
      8.1 คู่มือแนวทางติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
      8.2 คู่มือการเข้าระบบ GFMIS
      8.3 คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กอ.รมน.
      8.4 คู่มือคำนวณต้นทุนผลผลิต
  9. ด้านระบบงานดิจิทัล
      9.1 คู่มือแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บนเครือข่าย กอ.รมน. แบบใช้สาย (LAN)
      9.2 คู่มือแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต บนเครือข่าย กอ.รมน. แบบไร้สาย (Wifi)
      9.3 คู่มือการใชงานระบบบริหารจัดการเบาะแสความมั่นคง 1374
  10. ด้านงานในพื้นที่ จชต.
      - คู่มือแผนการปฏิบัติงานส่วนสนับสนุน ศปป.5 กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 63

 

Top