กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
โครงสร้างการจัด

      ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 312/2562 ลง 25 ต.ค. 62 ได้กำหนดโครงสร้างการจัด การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในอัตรา ของ กอ.รมน. ตามแผนผัง ดังนี้

Top