กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 29 ธ.ค.64 เวลา 11.00 น. พ.อ. อัครพนธ์  มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. มอบให้ มี พ.ต. วรวิทย์  สุดตา รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ดำเนินงานโครงการ ชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ไม้กลอน อ.พนา จว.อ.จ.. โดยมี นาย ชาญชัย  พรมบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน อ.พนา จว.อ.จ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ  พร้อมด้วย นาย สัมฤทธิ์  ชาวระนอง รองนายก อบต.ไม้กลอน, นายเด่นชัย  พรพุนา รอง นายก อบต.ไม้กลอนฯ, นายมนูญ  พูลเพิ่ม ผอ.รพ.สต.โพนเมือง, นายสาคร  พูมสิงห์ ผอ.รพ.สต.ถ่อน, นายชนะจิตร  กุมภิโร ผญบ.ม.11 ต.ไม้กลอน, ร.ท. สุเทพ  คณะบุตร รอง หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์, ร.ต. วิชัย  ก้อนศิลา จนท.สันทนาการ ชุดชุมชนสัมพันธ์, นาง วรรณา  แสงบุญศรี ครู กศน.อ.หัวตะพาน, นางจุฑารัตน์  สุวะศรี ปราชญ์เพื่อความมั่นคง, เจ้าหน้าที่ กอ.รม.จังหวัด อ.จ. และผู้นำชุมชน ร่วมพิธี ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยวิทยากรชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความต้องการ ความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสานเสวนาให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการพบปะพูดคุย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อดี ข้อด้อย และความต้องการของชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน สร้างจิตสำนึกรักชาติ รักสถาบัน ตลอดจนใช้เป็นเวทีในการสื่อสารชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการสร้างความปรองดอง และการดำเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อสร้างความรับรู้ของประชาชนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน.  รวมทั้งมอบกิ่งพันธุ์พืชและอบรมการทำเห็ดฟางในตะกร้า โดย นาง วรรณา  แสงบุญศรี ครู กศน.อ.หัวตะพาน เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีประชาชนและ อสม. ร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

Top