กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 กันยายน 2564
แชร์ |

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้กรมราชทัณฑ์ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจาการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ในเรือนจำ และราชทัณฑ์ในขณะนี้ ที่ทุกคนต้องเข้าถึงบริการทางแพทย์ การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก ตามหลักมนุษยธรรม

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ –๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑๗ ล้านบาท

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๘,๕๔๗,๒๐๐ บาท

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๘,๓๔๕,๒๐๐ บาท

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โรงพยาบาลเครือข่ายกรมราชทัณฑ์ ญาติผู้ต้องขัง และผู้ต้องขัง รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อบุคลากรกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังทั่วประเทศ โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในทัณฑ์สถานและเรือนจำต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ที่มา : พระลาน

 

 

Top