กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 08.30 น. พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. บุญเลิศ สาดสี หน.ฝ่ายการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล ดำเนินการจัดการอบรมโครงการขยายเครือข่ายรู้เท่าทันการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมและสร้างเครือข่ายชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้สถานที่ในการดำเนินโครงการ จำนวน 5 เเห่ง คือ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 2. เทศบาลตำบลท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์   4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เเละ 5. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้ออย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top