กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 9 ก.ย. 64 พ.อ. ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ได้มอบให้ พ.อ.หญิง ฉวีวรรณ อุดหนุน หน.ฝ่ายการข่าวฯ, พ.อ.สุพัฒฏิ์ วงศ์สมพงษ์ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฯ มอบข้าวสารสู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

Top