กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 14 ก.ย.64 เวลา 1000 น. พ.อ. ทวนทอง  ทองสุภา  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. วิชิต  ปัญติภานุวัฒน์  หน.ฝ่ายนโยบาย และแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.น. พร้อมกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ร่วมกันแจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงเรียนบ้านบ้านท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และ ได้เดินทางไปมอบของอุปโภค บริโภคตำบลเป้าหมายในกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามแผนงานโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน เดินทางออกมารับสิ่งของสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19  ณ วัดมหิงษาราม ต.คอกกระบือ และ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

Top