กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 12 กันยายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ 111030 ก.ย. 64 พ.อ.ยุทธพงศ์  คงนิล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ​มอบหมายให้ คณะกรรมการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี พ.อ.ทรงพล บัวทอง เลขานุการคณะฯ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการกำกับ​ ติดตาม​ ประเมินผล​ โดย​ กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน​ตำบล​ มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน​ ของ ​กอ.รมน.จังหวัด​ ช.บ. โดยร่วมกับผู้นำชุมชน ในการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค/วัสดุสำหรับป้องกันหรือรักษาโรค COVID-19 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี จำนวน 30 ครอบครัว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top