กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 10 ก.ย.64 เวลา 0900 พ.อ.สาธิต  อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการผนึกกำลังป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรป่า รายการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ต.หนองหมื่นถ่าน  อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 70 คน  เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนให้ได้รับองค์ความรู้ สามารถบูรณาการความร่วมมือ รวมพลังภาคประชาชนมีแนวร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์รักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีวิทยากร จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังกล่าว

Top