กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2564 เวลา 0900 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)ได้มอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ดำเนินโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรม การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม โดยการนำผู้แทนชุมชนและกลุ่มอาชีพ เข้าศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดำริ และด้านอาชีพ เพื่อนำไปถ่ายทอดขยายผลในชุมชนตนเอง พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหลุ่งประดู่ (ปราชญ์ สุบรร อันทินทา ) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยมีส่วนราชการ ของอำเภอห้วยแถลงเข้าร่วมกิจกรรม

Top