กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๙ ก.ย. ๖๔, ๑๐๓๐ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา และหน่วยงานสังกัดกรมประมง ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะ) คืนถิ่นธรรมชาติป่าฮาลาบาลา จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติ และปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาแรด จำนวน ๒๐๐ ตัว ลงสู่เขื่อนบางลาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนได้ช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่รอด เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ก็ขอให้พี่น้องชาวประมงได้ปฏิบัติตามประกาศกรมประมงด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่อไป         สำหรับ ปลาพลวงชมพูหรือปลากือเลาะห์ เป็นปลาเฉพาะถิ่นหายาก พบเฉพาะที่ป่าฮาลา-บาลา ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลาได้เพาะพันธุ์ปลาพวงชมพูสำเร็จด้วยวิธีการผสมเทียมเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และนำลูกพันธุ์ปลาจำนวนหนึ่งถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ ทรงปล่อยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลงสู่เขื่อนบางลาง ทั้งนี้ได้ทรงรับสั่งให้กรมประมงศึกษาการเพาะพันธุ์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสู่เกษตรกร

 

 

Top