กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64, เวลา 1000 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.) บูรณาการร่วมกับ เกษตรจังหวัดพิจิตร จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ของ ศปป.4 กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สนง. เกษตรจังหวัดพิจิตร

โดยมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ นำไปมอบให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และถ่ายทอดสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเป็นสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ในด้านการเพาะปลูก, การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในยามประสบภัยพิบัติ และ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

 

เป้าหมาย : เกษตรกร ใน 12 อำเภอ 89 ตำบลๆละ 1 ราย รวม  89 ราย

 

 

Top