กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 3 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๓ ก.ย. ๖๔, ๑๐๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในการป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มอบหมายให้ พ.อ. อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับ ชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา และ กก.๖ บก.ป. ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯ ตามแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มแรงงานต่างด้าว รายการตรวจสอบ/จับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำเดือน ก.ย. ๖๔ เพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งดำเนินการเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในสถานประกอบการพื้นที่ อ.เมืองยะลา ๒ เป้าหมายได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ แคมป์คนงาน หจก.ยะลาส่องแสงการโยธา ของนายสง่า บุญลาภ ๔๗/๕๙ ซ.๑๔ ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๑๒ คน (เพศชาย ๑๐ คน และเพศหญิง ๒ คน ) เป้าหมายที่ ๒ ไซต์งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ของนายสุรเชษฐ์ การก่อสร้าง ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๘ คน (เพศชาย ๕ คน และ เพศหญิง ๓ คน) จากการตรวจสอบหลักฐานทั้ง ๒ เป้าหมาย ไม่พบต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย และสามารถเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว รวมจำนวน ๒๐ คน (เพศชาย ๑๕ คน และ เพศหญิง ๕ คน) กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. จะมุ่งมั่นในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ต่อไป

Top