กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 31 ส.ค. 64 เวลา 0900 กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง, แรงงานจังหวัดตรัง, จัดหางานจังหวัดตรัง, กองกำกับการ 9 ตำรวจนำ้กันตัง, สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง โดยเรือตรวจการณ์ 525 ของสถานีตำรวจน้ำ กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ ผลการปฏิบัติ ดังนี้
        1. ตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ ลูกเรือประมง จำนวน 57 คน เป็นแรงงานไทย 33 คน แรงงานสัญชาติเมียนมา 24 คน
        2. ผลการตรวจไม่พบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรา 22 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมงทะเล 
        3. สุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้าง จำนวน 4 คน ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน มีการโอนเงินเข้าบัญชีและใช้บัตรATMทุกคน
        4. ตรวจสอบเรือมีทะเบียนลูกจ้าง และสัญญาจ้างแรงงาน เอกสารการจ่ายและแบบจัดเวลาพัก ถูกต้องตามกฎหมาย 
        5. ไม่มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ อันเป็นการกระทำเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
        6. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะวิธีป้องกัน, เฝ้าระวังการติดเชื้อCovid-19 เช่นให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิ, สวมหน้ากากอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top