กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2564 เวลา 1400 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)ได้มอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์เพื่อความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด น.ม. อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหารให้กับชุมชน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่มีความรุนแรงในพื้นที่

Top