กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64, เวลา 1400  พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.)  พร้อม กพ. บูรณาการร่วมกับ ทีมงาน กู้ภัย ของ สส.ทั้ง 3 เขตรับผู้ป่วยสีเขียว จว.พิจิตร จำนวน 9 ราย ที่ประสงค์เดินทางกลับมารักษาตัว ณ ภูมิลำเนา 

● ตามที่กองทัพบกได้ให้การสนับสนุน การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID -19 ที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) กลับภูมิลำเนาเพื่อมารักษาตัว โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), กอ.รมน.จังหวัด ตามนโยบายพาคนกลับบ้าน ของ นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

■ โดยในส่วนของการกระจายผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนา เพื่อลดปริมาณผู้ป่วยสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกองทัพบกได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกของศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก กองทัพภาค และกรมแพทย์ทหารบก 

● โดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17 (ฮ.ท.17)  ซึ่งทำให้ประหยัดระยะเวลาการเดินทางในพื้นที่ห่างไกล ลดความเหนื่อยล้า ส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว 

☆ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top