กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๖๔, ๑๑๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในการป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มอบหมายให้ พ.อ. อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับ ชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา และ กก.๖ บก.ป. ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯ ตามแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มแรงงานต่างด้าว รายการตรวจสอบ/จับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำเดือน ส.ค. ๖๔ เพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งดำเนินการเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในสถานประกอบการพื้นที่ อ.เมืองยะลา 2 เป้าหมายได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ ไซต์งานก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าของ น.ส.ผกามล สังดุก ถ.ตลาดใหม่ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๒๑ คน (เพศชาย ๑๐ คน และ เพศหญิง ๑๑ คน) เป้าหมายที่ ๒ ไซต์งานก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นายธีรวุฒิ ทองเจริญ บ้านจารูนอก ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๘ คน (เพศชาย ๖ คน และ เพศหญิง ๒ คน) จากการตรวจสอบหลักฐานทั้ง ๒ เป้าหมาย ไม่พบต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย และสามารถเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว รวมจำนวน ๒๙ คน (เพศชาย ๑๖ คน และ เพศหญิง ๑๓ คน) กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. จะมุ่งมั่นในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของผู้บังคับบัญชา ต่อไป

Top