กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 17 ส.ค.64 เวลา 0830 พ.อ.สาธิต อุ่นกาย  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ถนอม วงค์พิมล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร รายการการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ (กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ม.8  ต.เขวาทุ่ง  อ.ธวัชบุรี   จ.ร้อยเอ็ด โดยมี วิทยากร จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-
  1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกสร้างองค์ความรู้ที่ง่าย ประหยัดมีประสิทธิภาพ ทำเองได้ทันที 
  2) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ อย่างง่ายดาย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
  3) เพื่อให้ส่วนราชการในพื้นที่ ขยายผลองค์ความรู้ในระดับพื้นที่  ได้อย่างทั่วถึง

Top