กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 22 มกราคม 2564
แชร์ |

วันที่ 21 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดลำปาง เเละคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานชุดเฝ้าระวัง/ป้องปราม ในการป้องกันการลักลอบเผาป่าและการกระทำผิดอื่นๆ รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดทำแนวป้องกันไฟ ซึ่งชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดทำ เพื่อป้องกันไฟที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ดอยพระบาท ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณ ผู้นำชุมชน และพี่น้องในชุมชนที่ได้เสียสละเวลามาร่วมแรงร่วมใจในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวนป้องกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ จุดตรวจเฝ้าระวัง บ.ไร่พัฒนา ม.7 ต.พิชัย และ จุดเฝ้าระวัง บ.โทกหัวช้าง ต.พระบาท จ.ลำปาง

Top