กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๔, ๑๓๓๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในการป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มอบหมายให้ พ.อ. อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับ ชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา และ กก.๖ บก.ป. ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯ ตามแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง กลุ่มแรงงานต่างด้าว รายการตรวจสอบ/จับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำเดือน ส.ค. ๖๔ เพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งดำเนินการเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในสถานประกอบการพื้นที่ อ.เมืองยะลา ๒ เป้าหมายได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ ไซต์งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ของ หจก.ยะลาส่องแสงการโยธา ๔๗/๕๙ ซ.๑๔ ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๑๐ คน (เพศชาย ๕ และ เพศหญิง ๕ คน) และ เป้าหมายที่ ๒ ไซต์งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ของนายกฤษดา สุวรรณรัตน์ ถ.ผังเมือง ๔ ปากซอยปะจุรง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียรมาร์ จำนวน ๙ คน (เพศชาย ๔ คน และ เพศหญิง ๕ คน) จากการตรวจสอบหลักฐานทั้ง ๒ เป้าหมาย ไม่พบต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างไร และสามารถเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว รวมจำนวน ๑๙ คน (เพศชาย ๙ คน และ เพศหญิง ๑๐ คน) กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. จะมุ่งมั่นในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ ผบช. ต่อไป

Top