กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๔, ๐๙๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมและมอบวัสดุสำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ งานส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ รายการ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมการวางแผนและอำนวยการ ตามที่ เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. อนุมัติปรับค่าใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นกิจกรรมการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการมอบวัสดุสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-๑๙ ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. พิจารณามอบให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัด รอยต่อจังหวัดยะลา และประชาชนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ เรื่องการจัดตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด รอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา ในพื้นที่ อ.รามัน จำนวน ๔ ด่าน โดยมี นายเอกนรา สุวรรณสะอาด ปลัดอำเภอรามัน นำลงตรวจเยี่ยม โดยมี หัวหน้าด่านตรวจ-จุดสกัด, ตนท.ตร., ฝ่ายปกครองอำเภอ และ อสม. ประจำด่านตรวจ ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบวัสดุป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย, สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์ ขนาด 100 Ml, ถุงขยะติดเชื้อขยะอันตราย (ถุงแดง) และเทปใสปิดปากถุง พร้อมทั้งร่วมมอบหน้ากากและสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนที่ผ่านด่านตรวจข้ามเขตจังหวัดยะลา อีกด้วย รายละเอียดดังนี้ ๑. ด่านตรวจจุดสกัด ต.วังพญา อ.รามัน ถนน ๔๐๗๑ รอยต่อ อ.ทุ่งยางแดง จว.ป.น. ๒. จุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านจะรังตาดง ต.ท่าธง อ.รามัน รอยต่อ อ.ทุ่งยางแดง จว.ป.น. ๓. จุดตรวจรอยต่อ ต.เกะรอ อ.รามัน รอยต่อ อ.กะพ้อ จว.ป.น. และ ๔. ด่านตรวจจุดสกัด ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน ถนน ๔๐๖๖ รอยต่อ อ.รือเสาะ จว.น.ธ.

Top