กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
แชร์ |

     เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต”ภายใต้โครงการรับบริจาคโลหิตภายในสวนรื่นฤดี ประจำปี ๒๕๖๔
     การบริจาคโลหิตถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความเสียสละของบุคลากร และมวลชน กอ.รมน. ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลนโลหิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย กอ.รมน. ได้ประสานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย มารับการบริจาคโลหิต ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมีข้าราชการ และบุคลากร กอ.รมน. เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ และได้ดำเนินมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

Top