กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๔, ๑๐๓๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. อธิภัทร  พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ พร้อมด้วย ตม.เมืองยะลา และ กก.๖ บก.ป. ร่วมมอบเฟซชีลด์ จำนวน ๒๐๐ ชุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ร่วมกับชมรมมิตรเมืองลุง ในจังหวัดยะลา โดยมี นายบวน บำรุงรัตน์  ประธานชมรมมิตรเมืองลุง ในจังหวัดยะลา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมมิตรเมืองลุงจังหวัดยะลา ในโอกาสจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลา ๕๒ ปี มีสมาชิกประมาณ ๖๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อความสามัคคีของสมาชิกคนพัทลุง ที่มาอยู่อาศัยในจังหวัดยะลา และช่วยเหลือสาธารณกุศล ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ จว.ย.ล. มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีกำหนดการในการมอบชุด PPE จำนวน ๔๐๐ ชุด ให้กับ รพ.ศูนย์ยะลา ในโอกาสต่อไป

Top