กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 4 ส.ค.64 เวลา 0830   พ.อ.สาธิต อุ่นกาย  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ถนอม วงค์พิมล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการความพร้อมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามด้านทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้ร่วมบูรณาการลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ พื้นที่  

อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด กับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก

Top