กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และ มว.สห.มทบ.17 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และ ปกครอง จ.สุพรรณบุรี อำนวยความสะดวก และ จัดระเบียบการเว้นระยะห่างให้กับประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย : มีประชาชนมาใช้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน 3,200 ราย

 

 

Top