กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๔, ๑๗๐๐ พ.อ.ทวนทอง ทองสุภา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. (ท.) จัดกำลังพลสนับสนุนองค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ในการจัดทำแนวเขตกั้นระว่าง พ่อค้า แม้ค้าปลา กับ ลูกเรือประมง และคนงานคัดปลา เพื่อให้เป็นตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) และประกาศจังหวัดปัตตานีที่(พิเศษ) 51/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และคุมคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมายเพื่อแก้ไขและยับยั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ถนน นาเกลือ ตำบล บานา อำเภอ เมืองปัตตานี

Top