กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๔, ๑๐๓๐ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา/ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. พร้อมด้วย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(พ.) เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้กับนายอำเภอ ทั้ง ๘ อำเภอ ของจังหวัดยะลา เพื่อนำไปให้กับกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ภายหลังจากการที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้บริจาคเงินเดือนเริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา เพื่อเปิดบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)” โดยมีภาคเอกชนและภาคประชาชนบริจาคเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้บริจาคเงินเพิ่มเติมอีก ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ มาบริหารเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

Top