กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๔, ๐๙๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของรัฐบาล และ ผอ.รมน.ภาค ๔ ตามมาตรการ ศปป.๒ กอ.รมน. ในการตรวจสอบและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มอบหมายให้ พ.อ. อธิภัทร  พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ ประสานการปฏิบัติกับ ด่าน ตม.เบตง ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.ท. สมเจตน์ หนูชัยแก้ว สว.ด่าน ตม.เบตง สั่งการให้ ชุดสืบสวนนำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ ทะเบียนโล่ ๐๖๓๓๐ ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันปราบปรามการหลบหนี เข้าเมืองผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แรงงานได้รับทราบ ข้อพึงปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการลักลอบเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นายจ้าง บ.อาร์เออาร์เออาร์ จำกัด ไซด์งานก่อสร้าง บ้านพักนายอำเภอเบตง ต.เบตง จว.ย.ล. ตรวจพบแรงงานต่างด้าว พร้อมเก็บอัตลักษณ์ จำนวน ๕ ราย ไม่พบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่อย่างใด

Top